نوشتن پایان نامه

نوشتن پایان نامه یکی از منابع مهم اطلاعاتی موجود به ویژه در کتابخانه ها می‌باشد، تفاوت زیادی در ساختار نوشتن پایان نامه میان دانشگاه های مختلف وجود دارد. تفاوت ها بیشتر بر لزوم طراحی الگوی منحصر به فرد و قابل قبول پایان نامه در کل دانشگاه تایید می‌شود. ارائه و نوشتن پایان نامه بیش از…